dimecres, 29 de setembre de 2010

Resum 1.7: Els models demogràfics

Distinguim 3 models demogràfic:

1) Poblacions regressives ( Països desenvolupats):
  • Gran descens de la natalitat.
  • Moralitat estancada en valors baixos.
  • Creixement Vegetatiu insignificant.
  • Esperança de vida que s'allarga i una població ella que guanya pes.
2) Poblacions estables ( Països en via de desenvolupament):
  • Natalitat i mortalitat que garanteix un relleu generacional suficient.
  • Absència de moviments migratoris, no atrau població ni expulsa.
3) Poblacions progressives ( Països del 3r món):
  • La Natalitat és alta.
  • La mortalitat és important però per sota de la Natalitat.
  • L'esperança de vida és reduïda.
  • La taxa de creixement és elevada.