diumenge, 10 d’octubre de 2010

Resum 2.1: El poblament

Fotografia d'un assentament permanent dels Ibers ( els primers pobladors de la Península Ibèrica). Com podeu veure, eren assentaments definitius.
  • Nomadisme: les primeres poblacions humanes eren caçadores-recolectores, això les obligava a canviar de lloc amb freqüència. Els habitacles ocasionals d'aquest període eren petits campaments estacionals o en coves.
  • Poblament: els assentaments permanents de grups humans es produeixen durant la revolució Neolítica amb la domesticació de les plantes i els animals. Al començament les poblacions eren petites, a mesura que augmenta la població i els aliments, apareixen les primeres ciutats, fa uns 5.500 anys.
  • Tipus de poblament:
- Poblament rural: les persones viuen al camp, en cases aïllades o en petits
nuclis.. Es dediquen sobretot al sector primari.

- Poblament urbà: les persones viuen en nuclis grans o en ciutats. Es
dediquen la indústria o al sector serveis.