diumenge, 11 de març de 2012

Pautes per fer un debat

Què és un debat?
És un intercanvi d'opinions i idees de manera argumentada sobre un tema polèmic feta en grup ( aula o grup classe) i preparat amb molta cura abans de fer-se.

COM ES PREPARA UN DEBAT?

1. Selecció del moderador. Les seves funcions són:

  1ª) Inicia el debat, exposant l'objectiu.


  2ª) Regula les intervencions:
·        torn de paraules
·        tothom ha d'intervindre
·        procura intervencions concises, evita repeticions
·        suavitza tensions
·        mai exposa el seu punt de vista.

  3ª) Resumeix centrant el tema quan hi ha dispersió.

  4ª) Recorda al final:
·        opinions
·        solucions
·        desacords
   
2. Lectura i anàlisi de la informació

Bàsic perquè l'exposició sigui ben fonamentada. Divisió de la classe en dos grups; uns a favor i d'altres en contra. A més de subgrups especialitzats (recollida d'informació, lectura, exposició, etc.).

3. Sistematització

·        Idees tractades (a favor, en contra)
·        Arguments en què es recolzen
·        Proves dels arguments (exemples)

4. Avaluació final

Valoració del què s'ha dit, confecció de conclusions, ressaltar les idees principals.


Font: informació extreta d'aquesta web: materials escolars.