diumenge, 11 de setembre de 2011

Normes d'inici de curs

Aquestes són les normes que haureu d'observar i complir durant tot el curs si voleu superar satisfactòriament la matèria:

1.Per a avaluar als alumnes es tindran en compte els següents percentatges:

4t d'ESO

procediments 80%

  • 40% Realització de les activitats a l'aula i a casa.
  • 40% Dossier del trimestre.

actitud 20%

El departament de Ciències Socials no farà nota mitjana de les avaluacions amb qualificacions trimestrals inferiors a 4.

2.Material

1. dur sempre el llibre de text
2. Dur sempre goma, llapis, regle, colors de fusta i bolígrafs (només negre o blau)


3.Dossier
Es lliurarà a la professora un dossier per trimestre en el moment de fer l'última prova escrita de l'avaluació. El dossier ha de constar de:

  • portada

  • índex

  • esquema de cada unitat

  • activitats del llibre

  • resums

  • altres activitats (gràfics, mapes, recerques,...)

És imprescindible presentar el dossier per a superar la matèria, sense dossier no s'aprova el trimestre ni el curs.

4.Activitats
Les activitats es recolliran únicament i exclusivament el dia acordat, només per causa de força major (malaltia,...) es recolliran el primer dia que l'alumne retorni a classe.
Si un alumne no ve a classe un dia o més, ha de trucar als companys per assabentar-se de la feina a realitzar
.
Si una activitat no té nom, tampoc tindrà nota.

5. Copiar en una prova escrita o treball suposa un zero en la nota d'actitud de tot el trimestre.